Vertrouwen kunnen we niet dichtspijkeren met woorden, wel kunnen we aangeven hoe we met uw informatie omgaan.Who we are

Introductie

“Mijn carrière bij” is een platform dat in eigendom is van Visie Selectie & Advies B.V. Visie Selectie & Advies B.V. (en alle partners die handelen onder de naam van Visie Selectie & Advies B.V., in het vervolg beschreven als “Visie”) is een organisatie die kandidaten coacht – kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt – medewerkers, managers, directeuren en eigenaren coacht (zie ook www.visie.com). Visie zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar sollicitanten en coachees.

Wanneer een werkgever of sollicitant de “mijn carrière bij” platform van Visie bezoekt, verzamelt Visie informatie (persoonsgegevens) over de werkgever of sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze (persoons)gegevens worden door Visie op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Visie (persoons)gegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van werkgevers en sollicitanten is voor Visie van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van Visie. Deze privacyverklaring is bedoeld om werkgevers en sollicitanten te informeren over de wijze waarop Visie de gegevens van werkgevers en sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de werving & selectie activiteiten van Visie.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant/coachee aan Visie worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten/coachees), worden uitsluitend door Visie gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt werving&selectie- en coachingsproces mogelijk te maken.

Visie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit:

 •       open sollicitaties;
 •       sollicitaties naar bestaande vacatures die Visie in portefeuille heeft;
 •       aanvragen en opdrachten verstrekt door de coachee zelf;
 •       aanvragen en opdrachten verstrekt door de werkgever van de coachee.

Visie verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden en gegevens van coachees alleen voor coachingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Visie zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures die Visie behandelt, de communicatie van de werving&selectieprocedures van Visie, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. De coachingsdoeleinden van Visie zijn: het vergelijken van de gegevens van de coachee met zijn of haar vraagstuk die Visie behandelt, de communicatie van het coachingsproces, contact opnemen met coachee om coachingsgesprekken te plannen, het testen van coachees en het doorgeven van informatie aan coachees.

Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervings- en/of coachingsinformatie.

Gegevens van sollicitanten/coachees

Visie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten/coachees die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. De verzameling van gegevens geschiedt via de vacaturesite van Visie met URL https://visie.catsone.nl/careers/ en/ of d.m.v. het contactformulier met URL https://www.visie.com/contact/

Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op de wensen en kwaliteiten van sollicitanten/coachees of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Gegevens van sollicitanten/coachees kunnen ook verzameld worden door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, Skype-gesprekken, Whatsapp-berichten,  WeChat-berichten en/of e-mail.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

PersoonsgegevensSollicitantenCoachees
Voornaamxx
Achternaamxx
E-mailadresxx
Adresx
Postcode en woonplaatsx
Telefoonnummerxx
Curriculum vitaex
Motivatiex
Social media profielxx
Contact historiexx

Voor sollicitanten/coachees geldt dat gegevens verzamelt en verwerkt worden die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant of de voortgang van het coachingstraject van de coachee.

Visie verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten/coachees, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, seksleven of strafrechtelijke persoonsgegevens onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant/coachee worden verzameld, vraagt Visie hiervoor uitdrukkelijke toestemming van de sollicitant/coachee.

De gegevens van sollicitanten/coachees die door Visie worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten/coachees zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten/coachees en Visie bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

Openbaar maken van gegevens van sollicitanten/coachees

Visie kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “‘Doeleinden”.

Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met u.

Gegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Visie verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen:

 •       voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten;
 •       een zakelijke relatie te onderhouden;
 •       een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Visie kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling en/of coaching. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten/coachees, zakenpartners en onderaannemers (bijv. gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Visie hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Visie heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten/coachees

Visie bewaart de gegevens van sollicitanten/coachees tijdens de wervingsprocedure en het coachingstraject. Na afloop van de wervingsprocedure en coachingstraject bewaart Visie de gegevens van sollicitanten/coachees alleen indien Visie dit wettelijk verplicht is. Visie kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een “zakelijke behoefte” bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant/coachee, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat of als een coachee behoefte heeft aan een vervolgtraject. Tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van sollicitanten/coachees maximaal 3 jaar bewaard (d.w.z. tot het einde van het kalenderjaar na uw sollicitatie/coaching). De lokale wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant/coachee worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Visie verwijderd.

Statistieken en profilering

Visie houdt statistieken bij over het gebruik van haar eigen website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Met deze statistieken verbetert Visie haar website om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Visie kan uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard respecteren wij uw privacy te alle tijden. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden.

Toegang portaal

Met onze portaal krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Wij houden bij wat u gedaan heeft en wanneer, zodat daar bewijs van is. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres en nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u. 

Uw account

Bij bepaalde onderdelen van onze website moet u zich eerst registeren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met de gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

Hiervoor gebruiken wij uw emailadres en nickname. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. 

Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de website. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.

Cookies

Onze website gebuikt cookies. Cookies zijn kleinere bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. 

Beschermingsmaatregelen

Visie heeft technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van uw persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

De rechten van sollicitanten/coachees

Indien uw persoonsgegevens door ons zijn verwerkt, heeft u als sollicitant/coachee:

 •      recht op informatie over de bewerkingen;
 •      recht op inzage in uw gegevens;
 •      recht op correctie van uw gegevens als deze niet kloppen;
 •      recht op verwijdering van uw gegevens;
 •      recht op beperking van de verwerking van uw gegevens;
 •      recht op verzet tegen de verwerking van uw gegevens;
 •      recht op overdracht van uw gegevens;
 •      recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, en
 •      recht om een klacht in te dienen bij ons.

Deze rechten zijn niet onbeperkt. Wij kunnen bijvoorbeeld niet voldoen aan een verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens indien en zolang wij wettelijk verplicht zijn om die persoonsgegevens te bewaren. Als u van één of meer van deze rechten gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen per e-mail r.pigge@visie.com of per post:

Visie Selectie & Advies B.V.
Rigtersbleek-Aalten 4
7521 RB Enschede

Wij zullen uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst op uw verzoek reageren, tenzij het een complex verzoek of veelheid aan verzoeken betreft, dan reageren wij uiterlijk binnen 3 maanden. Voor verzoeken die ongegrond of buitensporig worden bevonden, brengen wij kosten in rekening.

Heeft u vragen, dan kunt u tevens contact met ons opnemen via +31 53 432 88 20.

Aanpassing privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht. 

(Laatste aanpassing is gedaan op 2 februari 2021)